Συλλογή των απαραίτητων εγγράφων για την έκδοση άδειας παραμονής και την υποβολή της σχετικής αίτησης

Προκειμένου να υποβληθεί η αίτηση για την έκδοση άδειας παραμονής για λογαριασμό του αγοραστή όσο και για κάθε μέλος της οικογένειάς του, είναι απαραίτητο ο πελάτης να προσκομίσει τα κάτωθι έγγραφα:

  • Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου
  • Αντίγραφο του διαβατηρίου με έγκυρη Visa σε ισχύ
  • Βεβαίωση του Τοπικού Υποθηκοφυλακείου στο όνομα του πελάτη
  • Συμβολαιογραφική πράξη που πιστοποιεί την εγκυρότητα της σύμβασης
  • Ιατρική και νοσοκομειακή ασφάλιση για τον αγοραστή και τα μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα. Η εν λόγω ασφάλιση αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ιδιωτικού ασφαλιστικού φορέα στην Ελλάδα.

Με την υποβολή των παραπάνω εγγράφων, οι αρχές εκδίδουν άδεια προσωρινής διαμονής, η οποία έχει την ισχύ του δελτίου μόνιμης διαμονής. Η εν λόγω προσωρινή άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την έκδοση του δελτίου μόνιμης διαμονής.

Το δελτίου μόνιμης διαμονής εκδίδεται με τη μορφή αυτοκόλλητης ετικέτας (sticker), η οποία επισυνάπτεται στο διαβατήριο του πελάτη και σε κάθε μέλος της οικογένειας του.

Τα διαβατήρια όλων των μελών της οικογένειας που έχουν καταθέσει αίτηση για άδεια παραμονής πρέπει να σταλούν στην Ελλάδα, προκειμένου να επισυναφθεί η σχετική αυτοκόλλητη ετικέτα από τις αρμόδιες αρχές, πριν από την οριστική αποστολή τους στον πελάτη και οποιονδήποτε άλλο δικαιούχο. (σύζυγος του/της , τους γονείς του/της, τα παιδιά του/της κάτω από την ηλικία των 21 ετών).

Η άδεια μόνιμης διαμονής ισχύει για 5 χρόνια και είναι μπορεί να ανανεωθεί για την ίδια χρονική διάρκεια και όσες φορές το επιθυμεί ο αιτούμενος, με την προϋπόθεση ότι η ιδιοκτησία παραμένει στην κυριότητα του.

 

Κόστος Ιδιωτικής Ασφάλισης: € 200 έως € 250 ανά άτομο, ανάλογα με την Ασφαλιστική Εταιρεία.

Τα Γραφεία μας

Флаг России
Fine Life Moscow
Флаг Кипра
Fine Life Limassol
Флаг Великобритании
Fine Life London
Флаг Грузии
Fine Life Tbilisi
Флаг Греции
Fine Life Athens