Υπηρεσίες Εκτίμησης

Οι υπηρεσίες επιχειρηματικής αποτίμησης, συνεισφέρουν στην αξιολόγηση της οικονομικής αξίας μιας επιχείρησης, μέσω υπολογισμού της πραγματικής αξίας μιας εταιρείας βάση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών της.

Οι υπηρεσίες αποτίμησης είναι απαραίτητες για την οικονομοτεχνική ανάλυση, τον προϋπολογισμό του απαιτούμενου κεφαλαίου για μια εταιρεία, όπως επίσης επιτελούν σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες συγχωνεύσεων και εξαγορών, γεγονός που καθιστά τις συγκεκριμένες υπηρεσίες εξόχως σημαντικές τόσο για τους υφιστάμενους εταίρους, όσο και για τους υποψήφιους επενδυτές.

Τα Γραφεία μας

Флаг России
Fine Life Moscow
Флаг Кипра
Fine Life Limassol
Флаг Великобритании
Fine Life London
Флаг Грузии
Fine Life Tbilisi
Флаг Греции
Fine Life Athens