Ναυτιλιακές υπηρεσίες

 • Δικαστική Αντιμετώπιση θαλασσίων διαφορών
 • Αξιώσεις από επιθαλάσσια αρωγή και διάσωση,
 • Αξιώσεις από σύγκρουση ή πρόσκρουση πλοίων ή πλοίου με πλωτό ή σταθερό αντικείμενο, κλπ.,
 • Διαπραγματεύσεις Ναυλοσυμφώνων,
 • Διαφορές από Ναυλοσύμφωνα;
 • Διαφορές από φορτωτικές,
 • Διαφορές από απαιτήσεις φορτίου,
 • Αξιώσεις Ναυπηγού/Παραγγέλλοντος πλοιοκτήτη σε σχέση με συμβάσεις ναυπήγησης,
 • Συμβάσεις ναυπήγησης,
 • Ναυτεργατικές απαιτήσεις, απαιτήσεις εκ Ναυτεργατικού Ατυχήματος
 • Απαιτήσεις κατά Θαλάσσιων ασφαλιστών (Ασφάλισης Κοίτους και Μηχανής και Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτου)
 • Κατασχέσεις πλοίων,
 • Ναυτική Διαιτησία,
 • Αξιώσεις από ρύπανση θαλασσίου περιβάλλοντος,
 • Προνομιακές Απαιτήσεις,
 • Αναγκαστική πώληση πλοίων
 • Σύσταση και χειρισμός υπεράκτιων εταιρειών (Παναμά, των Νήσων Μάρσαλ, της Λιβερίας, της Μάλτας, της Κύπρου κλπ,) που χρησιμοποιούνται ως πλοιοκτήτριες εταιρείες ή εταιρείες διαχείρισης ή μεσιτικές εταιρείες κλπ.,
 • Παροχή υπηρεσιών προς ναυτιλιακές εταιρείες για κάθε πτυχή της ύπαρξής τους – την προετοιμασία των πρακτικών τακτικών και έκτακτων συνελεύσεων Δ.Σ., Γ.Σ., τις συμφωνίες των μετόχων, τις συμφωνίες μεταβίβασης των μετοχών, πιστοποιητικά μετοχών, την προσέγγιση των δημοσίων αρχών, τη διάλυση και την διανομή των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων,
 • Σύσταση και χειρισμός εταιρειών του Ν 959/79,
 • Σύσταση και χειρισμός εταιρειών του Ν 89/67 και την παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων σε θέματα φορολογίας τους,
 • Ενασχόληση με την ίδρυση υποκαταστημάτων ή θυγατρικών ξένων ναυτιλιακών εταιρειών στην Ελλάδα (εκτός από εκείνες κάτω από τον Ν.89 / 67),
 • Πώληση και αγορά των πλοίων,
 • Ναυτικά δάνεια και εξασφαλίσεις,
 • Εγγραφή πλοίων (είτε υπό ναυπήγηση είτε ήδη κατασκευασμένα) με ελληνική σημαία ή άλλες σημαίες (Κύπρος, Μάλτα, τη Λιβερία, Παναμάς, Νησιά Μάρσαλ και άλλοι),
 • Διεθνής Πτώχευση,
 • Διαδικασίες αναδιάρθρωσης για τις ναυτιλιακές εταιρείες?
 • Πώληση και αγορά ακινήτων (για πλοιοκτήτες), συχνά σε συνδυασμό με την παροχή μιας εταιρικής δομής για την ιδιοκτησία,
 • Κληρονομικά ζητήματα (για πλοιοκτήτες),
 • Αντιμετώπιση Βιομηχανικών Περιοχών και Πάρκων (VIPAS, VIPETH) για τις επιχειρήσεις της ναυπηγικής βιομηχανίας.
 • Διαμεσολάβηση για ναυτικές απαιτήσεις,
 • Δημόσιες συμβάσεις ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού που σχετίζονται με την ναυτιλία,
 • Άρση κατάσχεσης πλοίων / σκαφών αναψυχής που συνελήφθησαν από το κράτος για τη μεταφορά των παράνομων μεταναστών,
 • Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορούν σκάφη αναψυχής
 • Συμφωνίες για σύσταση Κοινοπραξίας από ναυτιλιακές εταιρείες,
 • Συνολική διευθέτηση απαιτήσεων  για την αγορά σκάφους σε ιδιωτική πώληση.3

Τα Γραφεία μας

Флаг России
Fine Life Moscow
Флаг Кипра
Fine Life Limassol
Флаг Великобритании
Fine Life London
Флаг Грузии
Fine Life Tbilisi
Флаг Греции
Fine Life Athens